Posicionamiento web y Alta en buscadores
Diumenge, 24 de Març de 2019
Portada
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web
Presentació
Municipis membres
Òrgans de Govern
Presidència
Notícies i agenda
Anuncis
Actes de Ple i acords
Pressupostos i Plantilles
Comptes Generals
Ordenances Fiscals
Estatuts i Reglaments
Informe de la Sindicatura. Comptes 2012
Ofertes de treball
Tràmits
Tauler d´anuncis
Seu Electrònica
Portal de transparència
e-Factura
Perfil del contractant
CAAD Penedès
Presentació
SAFAD
Servei de recollida
Planta de compostatge
Planta de selecció
Deixalleries
Educació Ambiental
Servei de Sanejament
Sistemes gestionats
Ajuntaments
Permí­s Abocament
Iniciatives Econòmiques
Servei de Laboratori
Taxes del Servei
Seguretat Alimentària Municipal (SAM)
Introducció i antecedents
Xarxa Abastament
Fases de les actuacions
Ampliació de la xarxa
Poblacions beneficiàries
Plànol de la xarxa
Servei Tècnic

PLANTA DE COMPOSTATGE DE SANT PERE DE RIBES
El disseny i la construcció de la planta de compostatge de Sant Pere de Ribes s´ha fet en base a uns requeriments adients per tal de realitzar totes les fases del tractament de la fracció orgànica, provinent de la recollida selectiva dels residus sòlids urbans, amb la total garantia de màxima racionalitat en l´aprofitament i gestió dels residus. Totes les fases dels procés de tractament de la matèria orgànica es duen a terme en naus tancades i amb les seves corresponents instal·lacions d´extracció i depuració d´aire.


Telf. 93 810 06 98 Opció 4
Com Arribar Descarrega´t el plànol
Google Maps https://goo.gl/maps/ZohngAmpoPC2

La capacitat de tractament de la Planta de compostatge de Sant Pere de Ribes és de 20.000 tones/any de matèria orgànica recollida selectivament.

L
´espai total ocupat per la planta de compostatge és d´uns 19.200 m2:

· Àrea de recepció i accessos : A l´entrada de la planta, a la zona de bàscula, es disposa d´un edifici corporatiu de dues plantes amb les oficines d´administració i atenció al públic, sala de reunions, aula mediambiental, laboratori, vestidors, sala-menjador, etc.

· Nau de recepció, pretractament i sala de control : per a la recepció, condicionament i pretractament de la fracció orgànica i de la fracció vegetal, el pretractament consta d´una tremuja de càrrega, cintes transportadores, un tromel, un homogeneïtzador per a les fraccions orgànica i vegetals. El material homogeneïtzat és conduït a la zona d´acopi per a la seva càrrega en els túnels i el rebuig del pretractament de la fracció orgànica és conduït bé cap a un compactador per al seu transport a abocador controlat o bé a la zona d´acopi de material per fer un tractament del mateix.

· Nau de túnels, maduració, sala de ventiladors i biofiltre : en aquesta nau hi han els sis túnels per a la fermentació dels residus orgànics, la zona de maduració on és voltejat periòdicament el material compostat, posteriorment el material ja estabilitzat es passa per la instal·lació de refí.

· Nau de refí del compost : la maquinària del procés de refí del compost consta d´una tremuja de càrrega, cintes transportadores, un tromel, un aspirador de plàstic film i una taula densimètrica.

· Nau de magatzem i expedició del compost : destinada a magatzem i càrrega del compost.


ESQUEMA OPERATIU DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE

ETAPA

FASE OPERATIVA

Recepció

· Recepció 
· Pesada
· Descàrrega en nau de recepció i procés

Pretractament

· Trituració de la fracció vegetal
· Pretractament de la matèria orgànica (separació mecànica d´impureses tromel i electroimant).
· Barreja de la fracció orgànica amb la fracció vegetal.

Tractament

· Descomposició en túnels.
· Maduració.
· Sistema d´oxigenació i humectació.
· Control dels paràmetres de procés.

Post-tractament

· Procés de refinat.
· Emmagatzematge.
· Transport i aplicació.

La durada mínima prevista per a realitzar el compostatge de la matèria orgànica és de 8/10 setmanes, en les primeres 2 setmanes té lloc la fase de descomposició en el túnel, després del període de descomposició, el material en procés de compostatge és transportat a la zona de maduració per a dur a terme aquesta fase (les restants 6/8 setmanes), periòdicament, el compost en maduració és voltejat amb màquina i regat per tal d´airejar-lo i humitejar-lo.

Finalitzat el procés de maduració es procedeix, mitjançant els equips previstos en la planta - tromel, taula densimètrica i separador de plàstics film -, al refinat de la matèria orgànica, per tal de separar el màxim d´impureses, homogeneïtzar l´aspecte del compost i separar-ne les restes de fracció vegetal de major grandària, que s´hauran de reutilitzar en un altre cicle de compostatge.
Les impureses que constitueixen el rebuig d´alta densitat com pedretes, fragments de vidres, etc. i les del rebuig de baixa densitat com fragments de plàstic, filaments de teixits sintètics, etc., són conduïdes també com el rebuig primari a un abocador autoritzat.

El sistema de tractament de l´aire provinent dels túnels i de les naus, consta d´un scrubber d´aigua, una torre de refrigeració i un biofiltre. El biofiltre esta realitzat a base de capes alternes de material orgànic ja compostat de diferents granulometries i d´altres materials absorbents.

El control del procés es realitza a través d´un programa de gestió que presenta,  de manera gràfica i numèrica, totes les mesures de les variables, a la pantalla de l´ordinador es mostra un sinòptic de visió general del funcionament de tota la planta amb els valors de les variables més significatives, a partir d´aquesta pantalla, es poden sol·licitar en diferents passos nous sinòptics més detallats de cada túnel i naus.

Durant la fase de descomposició de la matèria orgànica dins del túnel, l´ordinador mostra en tot moment els paràmetres fixats, la temperatura del material, el percentatge d´oxigen dins del túnel i l´activitat del sistema de ventilació. Igualment el programa informàtic enregistra les dades i les mostra numèricament i gràficament. En funció de les lectures que proporcionin els sensors i els paràmetres fixats, el programa ordena la ventilació i/o el reg dins del túnel, de manera que el procés de compostatge es desenvolupi de manera totalment controlada.

EL COMPOST, PROPIETATS I APLICACIONS
El compost procedeix del tractament adequat de la matèria orgànica obtinguda de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans, amb la transformació biològica controlada de la matèria orgànica practicada en determinades condicions d´humitat, temperatura i aireig, en resulta un adob orgànic o humus de característiques molt peculiars i interessants que poden donar-li, al compost, un lloc destacat en la fertilització dels nostres camps i sòls.

Cal destacar també un altre aspecte a tenir en compte en els adobs orgànics i és la transformació que afecta el sòl com a suport físico-químic en relació a la higroscopicitat, el poder de retenció de l´aigua, la capacitat del camp, el pH i altres característiques que afecten a la fertilitat actual i de reserva, totes dues essencials.

Com a resum de les propietats del compost podem dir que:
· Té un doble caràcter d´esmena i adob orgànic.
· És asèptic, lliure de bactèries patògenes.
· Té un elevat contingut en matèria orgànica, evitant el desgast natural i l´empobriment de les terres, restaurant el seu vigor i les millors condicions de fertilitat.
· Condiciona i manté les característiques necessàries del terreny de conreu, harmonitzant les condicions físiques i biològiques dels sòls, estalviant fertilitzants.
· Aporta el substrat adequat per als microorganismes beneficiosos per al procés del sòl.
· És portador de la quantitat suficient d´oligoelements (Na, Fe, Mn, Cu, Zn, Mg, etc.) per tal d´evitar malalties que la manca d´aquests elements pot originar als conreus.
· Els seus elements nutritius estan en forma d´humus, fàcilment assimilables.
· Beneficia les terres de compactació excessiva i especialment les argiloses, contribuint a fer més esponjosa la textura del terreny, i facilita la seva laboriositat.
· Millora el règim de distribució de l´aigua al sòl.
· Augmenta el poder de retenció i absorció de l´aigua de la pluja.
· Als conreus on només s´han fet servir fertilitzants químics fa augmentar la productivitat, al mateix temps que disminueix la quantitat de fertilitzant químics a utilitzar.

En resum el compost es pot utilitzar per:
· Recuperació de sòls malmesos.
· Estabilització i regeneració de talussos en autopistes i carreteres.
· Replantació de terrenys.
· Preparació dels terrenys per a noves plantacions.
· Utilització com a substrat i suport orgànic en grans superfícies.
· Restauració de terrenys denudats.
· Lluita enfront de l´erosió.
· Plantacions extensives d´arbrat.
· Formació de pantalles i barreres vegetals, etc.

ANÀLISI DE MOSTRES DE LA PLANTA DESCOMPOSTATGE DE SANT PERE DE RIBES

Data de la mostra 18-07-01 13-09-01

Ph

7,71

7,83

CE dS/m

9,64 8,82

% Humitat

15,69 25,7

ppm N-NH4 soluble en H2O

650 1052

ppm N-NO3

48 30

% M.O.T.

68,06 66,5

% N org.

2,41 1,87

C/N

13,7 17
 
Extranet
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web

Mancomunitat Penedès|Garraf

Telèfon: 93 810 06 98 - Fax 93 815 46 76 - Avís Legal - Protecció de Dades | www.mancomunitat.cat - info@mancomunitat.cat
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionament web en buscadors